MÖTESKALLELSE                              

            Välkomna på höstmöte på Bygdegården 31.10.2017 kl. 19

                           Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg.

                                                 Väl mött!

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

§1        Mötet öppnas

§2        Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutförhet      

§3        Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet       

§4        Val av 2 protokolljusterare samt rösträknare för mötet        

§5        Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018       

§6        Styrelsens förslag av medlemsavgift för 2018

§7        Styrelsens förslag till budget för 2018     

§8        Beslut om annonsorgan        

§9        Val av styrelseordförande för 2018      

§10      Fastställande av antalet styrelsemedlemmar 2018     

§11      Val av styrelsemedlemmar för de i tur att avgå         

§12      Val av två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter      

§13      Val av medlem i Westeråsa-stiftelsen, samt suppleant för denna

§14      Val av ansvarspersoner för sektioner inom föreningen

§15      Ändringar av föreningens stadgar

§16      Övriga ärenden

§17      Anmälningsärenden