Tenala ungdomsförening rf

Varmt välkomna på föreningens VÅRMÖTE 

10.6.2020 kl. 19 på Bygdegården, Sockenvägen 22, 10520 Tenala

Kaffeservering

Väl mött! 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

1.         Mötet öppnas

2.         Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutsförhet 

3.         Val av mötesordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet

4.         Val av två(2) protokolljusterare, samt vid behov två(2) rösträknare för mötet

5.         Presentation av verksamhetsberättelse samt bokslut för 2019

6.         Verksamhetsgranskarnas utlåtande för år 2019

7.         Fastställande av bokslut för år 2019

8.         Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen samt övriga         redovisningsskyldiga

9.        Övriga ärenden

10.      Mötet avslutas