Kallelse till vårmöte

Tid och plats: Måndag 4.4.2022 kl. 19.00, Bygdegården


Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Presentation av verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarnas berättelse
6. Fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet
7. Behandling av förslag till uppdaterad budget
8. Övriga ärenden
9. Mötets avslutande

Välkommen!