TENALA UNGDOMSFÖRENING r.f

VÄLKOMNA PÅ FÖRENINGENS HÖSTMÖTE 31.10.2019  kl. 19.00 PÅ BYGDEGÅRDEN

Kaffeservering. Väl mött!

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

§1        Mötet öppnas

 

§2        Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutsförhet

           

§3        Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet

           

§4        Val av 2 protokolljusterare samt vid behov 2 rösträknare för mötet

           

§5        Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020

           

§6        Styrelsens förslag av medlemsavgift för 2020

 

§7        Styrelsens förslag till budget för 2020

           

§8        Beslut om annonsorgan

           

§9        Val av styrelseordförande för 2020

           

§10      Fastställande av antalet styrelsemedlemmar 2020

           

§11      Val av styrelsemedlemmar för de i tur att avgå

 

§12      Val av två verksamhetsgranskare

 

§13      Val av medlem i Westeråsa-stiftelsen, samt suppleant för denna

 

§14      Val av ansvarspersoner för

            

      Barn & ungdomssektion

      Hobbysektionen

      Frågesportssektionen

      Teatersektionen

      Teatergarderob

      Köksansvariga

       It ansvarig

       Raseborgs sommarteater

Urklippsbok

Fastighetsansvariga

Festsektionen

 

                             

§15       Övriga ärenden

 

§16      Anmälningsärenden