Kallelse till vårmöte

Tid och plats: Tisdag 29.04.2024 kl. 19.00, Bygdegården


Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Presentation av verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarnas
berättelse
6. Fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet
7. Övriga ärenden
    a. Statusuppdatering kring köksrenoveringen
8. Mötets avslutande

Välkommen!