Tenala ungdomsförening rf

VARMT VÄLKOMNA PÅ

AJOURNERAT HÖSTMÖTE 24.1.2022 kl. 19.00 PÅ BYGDEGÅRDEN

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas

2. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutsförhet

3. Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet

4. Val av 2 protokolljusterare samt vid behov 2 rösträknare för mötet

5. Val av styrelseordförande för 2022

6. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar 2022

7. Val av styrelsemedlemmar för de i tur att avgå

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022

9. Styrelsens förslag av medlemsavgift för 2022

10. Styrelsens förslag till budget för 2022

11. Beslut om annonsorgan

12. Val av två verksamhetsgranskare

13. Val av medlem i Westeråsa-stiftelsen, samt suppleant för denna

14. Val av ansvarspersoner för de olika sektionerna

15. Övriga ärenden

16. Mötet avslutas