Kallelse till höstmöte

Tid och plats: Tisdag 17.10.2023 kl. 19.00, Bygdegården


Föredragningslista

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
  4. Val av protokolljusterare och rösträknare
  5. Presentation av verksamhetsplan och budget för 2024
  6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2024
  7. Övriga ärenden
  8. Mötets avslutande

Välkommen!