Kallelse till höstmöte

Tid och plats: Tisdag 11.10.2022 kl. 19.00, Bygdegården


Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
 3. Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Val av styrelseordförande för 2023
 6. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar 2023
 7. Val av styrelsemedlemmar för de i tur att avgå
 8. Fastställande av verksamhetsplan för 2023
 9. Fastställande av medlemsavgift för 2023
 10. Fastställande av budget för 2023
 11. Val av annonsorgan för 2023
 12. Val av två verksamhetsgranskare
 13. Val av medlem samt suppleant i Westeråsa-stiftelsen
 14. Val av ansvarspersoner för de olika sektionerna
 15. Övriga ärenden
 16. Mötets avslutande

Välkommen!