TENALA UNGDOMSFÖRENING r.f

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 22.10.2018 kl. 19.00 PÅ BYGDEGÅRDEN

VÄL MÖTT! Föreningen bjuder på kaffe och tilltugg

FÖREDRAGNINGSLISTA

§1        Mötet öppnas

 

§2        Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutförhet

           

§3        Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet

           

§4        Val av 2 protokolljusterare samt vid behov 2 rösträknare för mötet

           

§5        Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019

           

§6        Styrelsens förslag av medlemsavgift för 2019

 

§7        Styrelsens förslag till budget för 2019

           

§8        Beslut om annonsorgan

           

§9        Val av styrelseordförande för 2019

           

§10      Fastställande av antalet styrelsemedlemmar 2019

           

§11      Val av styrelsemedlemmar för de i tur att avgå           

 

§12      Val av två verksamhetsgranskare      

 

§13      Val av medlem i Westeråsa-stiftelsen, samt suppleant för denna

 

§14      Val av ansvarspersoner för

            

 • Barnsektionen
 • Ungdomssektionen
 • Hobbysektionen
 • Frågesportssektionen
 • Teatersektionen
 • Teatergarderob
 • Köksasvariga
 • It - ansvarig
 • Raseborgs sommarteater
 • Urklippsbok
 • Fastighetsansvariga
 • Festsektionen

                           

§15     Övriga ärenden

 

§16      Anmälningsärenden

 

Tenala den 28.8.2018  Kia Elenius ordförande