Tenala ungdomsförening rf

Varmt välkomna på föreningens VÅRMÖTE 

14.4.2021 kl. 19 på Bygdegården, Sockenvägen 22, 10520 Tenala

Väl mött! 

Vid mötet håller vi avstånd och följer rekommendationer angående hygien och användning av ansiktsmask. 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

1.         Mötet öppnas

2.         Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutsförhet 

3.         Val av mötesordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet

4.         Val av två(2) protokolljusterare, samt vid behov två(2) rösträknare för mötet

5.         Presentation av verksamhetsberättelse samt bokslut för 2020

6.         Verksamhetsgranskarnas utlåtande för år 2020

7.         Fastställande av bokslut för år 2020

8.         Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen samt övriga redovisningsskyldiga

9.        Övriga ärenden

10.      Mötet avslutas

 

 

                                                                                                                Tenala 29.3.2021