Välkommen på Tenala ungdomsförenings vårmöte

Tisdagen den 10 april 2018 kl. 19.00 på Bygdegården, 10520 Tenala

Behandling av stadgeenliga ärenden. Kaffeservering.

Väl mött!

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

1.  Mötet öppnas

2.  Konstaterande av mötets stadgenliga sammankallande samt beslutsförhet

3. Val av mötesorförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet

4. Val av två(2) protokolljusterare, samt vid behov två(2) rösträknare för mötet

5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

6. Fastställande av bokslut för år 2017

7.   Föredragning av revisionsberättelsen för år 2017

8.   Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen samt övriga  redovisnings- skyldiga

9.  Övriga ärenden

10. Mötet avslutas

                      

                       

 

Tenala den 7 februari 2018                                    Kia Elenius

                                                                                Ordförande